راه عوض شد

دو فرشته من کجایید؟

کاش می دیدمتان

کاش تمام برگه هایتان را پاره می کردم

و می گفتم از نو بنویسید

 

راه عوض شد

خودمم هم نمی دانم به کدام سمت رفت

باید منتظر نشانه ها ماند

من کاری به عالم و حرف های عالمیان ندارم حتی..

خودش گفت اگر چیزی را بخواهم و تمام آسمان و زمین در مقابلم بایستند نمی توانند اثری کنند

من به درگاه خودش  راهی ام

برای بار دوم مهمانش می شوم اما این بار در خانه ی خود

/ 0 نظر / 16 بازدید