زندگی _شاید_ یک حادثه است...

زندگی - شاید - یک فاصله است
بین یک هیچ، و هیچی دیگر؛

و تو با کوشش و پویائی خود
و تو با اوج توانائی خود
میتوانی که درین فاصله ی بین دو هیچ
، هر نهایت را در هـم شکنـی

و در این فاصله ی بین دو هیچ
آفریننده شوی ، بی نهایت ها را

زندگی فاصله ی کوتاهی ست
لـحظه ها را دریاب
زندگی حادثه ی زیبائی ست

جاده

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ندا

[بغل]