جعبه ای از لبخند

با توام ،باتو خدا

یک کمی معجزه کن...

چندتا دوست برایم بفرست،

پاکتی از کلمه،جعبه ای از لبخند،

نامه ای هم بفرست...

 

کوچه های دل من

باز خلوت شده است...

قبل از اینکه برسم،

دوستی را بردند...

یک نفر گفت به من،

باز دیر امده ای!،

دوست قسمت شده است...

 

باتوام ،باتو خدا...

یک دلِ قلّابی...

یک دلِ خیلی بد...

چقدر می ارزد؟

من که همه جارفتم...

جار زدم:

شده این قلب حراج...

بدوید

یک دل مجانی

قیمتش یک لبخند...

به همین ارزانی...

 

هیچ وقت اما...

هیچ کس قلب مراقرض نکرد...

هیچ کس دل نخرید!!!

 

با توام،با تو خدا...

پس بیا، این دل من،مال خودت...

من که دیگر رفتم اما...

ببر این دل را...

دنبال خودت.

"خانم عرفان نظر اهاری"

/ 0 نظر / 9 بازدید